Elkészítés időpontja: 2023. 03. 03.
Felülvizsgálat időpontja: -
Verziószám: 1
Sumi Agro Hungary Kft. Mospilan 120 SL
1 / 12.
BIZTONSÁGI ADATLAP
1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA
1.1. Termékazonosító:
Mospilan 120 SL
Szinonima: Acetamiprid 120 SL
1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai:
Rovarölő mezőgazdasági használatra foglalkozásszerű felhasználók részére.
1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai:
Sumi Agro Hungary Kft.
1016 Budapest, Zsolt u. 4.
Tel.: +36 1 214 6441
Fax: +36 1 202 1649
A gyártó adatai:
Nisso Chemical Europe GmbH
Berliner Allee 42
40212 Düsseldorf
Németország
Tel.: +49-(0)211-130 66 86 0
Fax: +49-(0)211-32823
E-mail: sds@nisso-chem.de
1.3.1. Felelős személy neve: Sumi Agro Hungary Kft.
E-mail: info@sumiagro.hu
1.4. Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)
1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Tel.: +36 80 201 199 (0-24 órában, díjmentesen hívható – csak Magyarországról)